Nie szkodzić


Podstawa prawna edukacji seksualnej

Uważamy że Radni, wyrażając zgodę, na finansowanie programu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV/AIDS” lub innych analogicznych – powinni zwrócić uwagę na obowiązujący w Polsce porządek prawny dotyczący wymogów edukacji w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, ze zm.) do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, przy czym ustawa deleguje ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania uprawnienie do ustalenia, w drodze rozporządzenia, sposobu nauczania szkolnego i zakres treści w przedmiotowej sprawie.

Delegacja ta zrealizowana została w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U Nr 67, poz. 756, ze zm). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności:

  1. wspierać wychowawczą rolę rodziny,
  2. promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,
  3. kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

Uważamy że program „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV/AIDS” realizowanych przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK, nie realizuje ustawowo określonych wymogów edukacji w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka i nie powinien być finansowany ze środków publicznych oraz realizowany w jednostkach oświatowych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Podejście reprezentowane przez Fundację SPUNK odznacza się naszym zdaniem m.in.:

  • pomijaniem takich wartości, jak wierność, trwałość związków, miłość dojrzała, rodzina, rodzicielstwo (przedstawiciel Fundacji SPUNK: „Kwestie wierności i trwałości związków, a także odniesienie do rodziny pozostawiamy rodzicom lub osobistemu doświadczeniu młodzieży”) a zatem dezintegracją wszystkich sfer ludzkiej seksualności
  • oderwaniem od relacji z rodzicami i podważaniem wychowawczej roli rodziny,
  • brakiem przekazu w zakresie wartości opóźniania inicjacji seksualnej przedstawiciel Fundacji SPUNK: „Można powiedzieć, że nie zachęcamy ani nie zniechęcamy do inicjacji seksualnej”),
  • pomijaniem potencjalnie niepożądanych dla zdrowia i społeczeństwa skutków wczesnej inicjacji seksualnej.

Trwają w tej chwili działania zmierzające do zmiany ustawy i treści programowych przedmiotów dotyczących edukacji seksualnej (Wychowanie do Życia w Rodzinie, Biologia, Wiedza o Społeczeństwie).

W sejmie został złożony już trzeci projekt ustawy, który ma podważyć aktualnie obowiązujący model edukacji seksualnej. Pierwszy został zanegowany przez Sąd Najwyższy ze względu na niezgodność z konstytucją (opinia Ordo Juris), drugi przepadł w styczniu 2013 r. na etapie prac w komisjach sejmowych. Trzeci, wniesiony bez większych zmian treści w stosunku do poprzednich – podlega konsultacjom.

Bez jednoznacznego sprzeciwu środowisk opowiadających się za promowaniem tradycyjnego modelu rodziny i wychowania, nie da się zahamować szkodliwych, naszym zdaniem, zmian w stanowionym prawie (list PSOŻC).

Drugi front działań prawnych zwolenników zmiany sposobu kształcenia, to próba wprowadzenia nowych treści do zatwierdzonych programów nauczania dotyczących edukacji seksualnej. Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer (zwane dalej LGBTQ) „Pracownia Różnorodności” wydało opracowanie: „Szkoła Milczenia” Sprawozdanie z Przeglądu Treści Szkolnych Podręczników do Biologii, Wiedzy o Społeczeństwie i Wychowania do Życia w Rodzinie pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych
(Szkoła Milczenia). Z opracowania tego wynika, że jakiekolwiek negatywne opinie na temat środowiska LGBTQ traktowane są jako przejawy homofobii. Działalność Fundacji SPUNK wpisuje się w ten nurt działań ideologicznych.