Nie szkodzić


Nierzetelność

Fundacja posługuje się hasłem „Wiedza nie jest grzechem”, akcentując, że przekazuje pełną i rzetelną wiedzę o seksualności człowieka, podkreślając jednocześnie opozycję do tradycyjnego ujęcia seksualności (grzech jako kategoria religijna, a więc związana pośrednio z tradycyjnymi wartościami). Tymczasem przekaz realizowany przez Fundację jest nacechowany ideologicznie (realizuje postulaty środowisk skrajnie lewicowych w tym LGBTQ – por. Prawo ), reprezentuje bardzo wąskie rozumienie seksualności oraz przekazuje niepełne lub sprzeczne z obiektywną wiedzą informacje:

  1. materiały metodyczne, którymi posługuje się Fundacja są w pewnych aspektach i fragmentach nacechowane ideologicznie lub wręcz przeczą dostępnej wiedzy naukowej. W folderze Edukacja seksualna – przewodnik [s. 5, akapit 3] uznaje się za absurdalne stwierdzenie, że stosowanie antykoncepcji może prowadzić do oziębłości płciowej. Jak wskazują natomiast współczesne badania naukowe, hormonalne środki antykoncepcyjne mogą rzeczywiście powodować u kobiet oziębłość płciową (i to niezależnie od składu chemicznego danego środka) – por. np. M. Wallwiener i in., Effects of sex hormones in oral contraceptives on the female sexual function score: a study in German female medical students, Contraception, Volume 82, Issue 2, August 2010,
  2. przy omawianiu mechanizmów działania hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest podawana informacja o ich działaniu polegającym w szczególności na blokowaniu implantacji zapłodnionej komórki. Fundacja pozbawia tym samym młodzież określonych informacji, które mogą być dla nich ważne z punktu widzenia etycznego czy moralnego, co z kolei może oznaczać brak szacunku dla tych wymiarów człowieczeństwa młodzieży,
  3. pomijanie informacji o tym, iż stosowanie określonych środków antykoncepcyjnych może powodować wzrost ryzyka wystąpienia określonych problemów zdrowotnych i chorób (por. Antykoncepcja ),
  4. nierzetelne informowanie o znaczeniu i roli tzw. metod naturalnych regulacji poczęć. W trakcie zajęć Fundacji młodzież przekonywana jest, że „metody naturalne stosuje się najczęściej po to, aby poprzez obserwację reakcji organizmu ustalać dni, w których można się kochać, kiedy planuje się poczęcie dziecka”. W istocie, z czysto statystycznego punktu widzenia pary stosujące metody naturalne, o wiele częściej wykorzystują je w celu uniknięcia w danym momencie zajścia w ciążę. Z powyższego wynika, iż przedstawicielki Fundacji mają skłonność do powielania w pewnych aspektach nieuzasadnionych stereotypów i mitów,
  5. informowanie młodzieży, że według medycyny masturbacja „nie jest czymś złym. Przeciwnie! Rozładowuje napięcie, pozwala poznać swoje ciało i - dzięki temu - będziemy czerpać więcej radości z życia seksualnego”. Przekaz Fundacji ignoruje jednocześnie problem uzależnień seksualnych, często związanych właśnie z masturbacją (por. np.: M. de Tubino Scanavino i in., Compulsive sexual behavior and psychopathology among treatment – men in Sao Paulo, Brazil, Psychiatry Research (2013), in press; F. Avenia, Sexual addiction in Italy: a national research and a screening inventory, Sexologies, Volume 17, Supplement 1, April 2008; Carnes, P. (1991), Don’t call it love: Recovery from sexual addiction. New York Bantam Books).